ul. Kościuszki 5, 34-300 Żywiec, tel. 33 475 13 50

SymPatio – Wykreowanie nowego produktu turystycznego dzięki współpracy Żywieckiej Biblioteki Samorządowej oraz miasta Frydlant nad Ostrawicą

Projekt UE

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze środków własnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Celem projektu będzie polsko-czeska współpraca na rzecz rozwoju nowego produktu turystycznego, dzięki przywróceniu walorów turystycznych zabytkowemu budynkowi Siejby oraz stworzeniu nowych atrakcji, które zachęcą odwiedzających Żywiec do wydłużenia pobytu w mieście. Partnerzy zrealizują też wspólnie działania promocyjne dotyczące walorów pogranicza polsko-czeskiego, co przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej Euroregionu Beskidy i rozwoju ruchu turystycznego po obu stronach granicy.

Główny cel projektu to rozwój współpracy pomiędzy Partnerami w dziedzinie poprawy atrakcyjności turystycznej obu miast i wzajemna promocja walorów turystycznych przyczyniająca się do wzrostu transgranicznego ruchu turystycznego w Żywcu i Frydlancie i w euroregionie, a docelowo stworzenie nowych miejsc pracy w turystyce i ożywienia regionu. W wyniku projektu powstanie nowy produkt turystyczny, tj. ogólnodostępna, atrakcyjna przestrzeń” publiczna – „SymPatio” służąca odpoczynkowi turystów oraz prezentująca walory historyczne i kulturowe zabytkowego budynku Siejby, w którym działa Żywiecka Biblioteka Samorządowa. Obiekt znajduje się w ścisłym centrum miasta wśród innych atrakcji turystycznych staromiejskiego układu urbanistycznego Żywca i dotychczas nie był wykorzystywany na cele turystyczne. W SymPatio turystom udostępnione zostaną informacje o ofercie turystycznej Żywca i Frydlantu oraz zapewniona zostanie możliwość zwiedzania obiektów pod opieką pracowników biblioteki. Partnerzy wspólnie zaangażują się w przygotowanie nowego produktu turystycznego w Żywcu oraz w promocję rezultatów projektu po obu stronach granicy (np. ulotki w języku polskim i czeskim).

Kluczowe działanie to utworzenie nowego produktu turystycznego „SymPatio”, tj. miejsca przeznaczonego dla turystów w patio zabytkowej żywieckiej biblioteki (Siejby). Działanie będzie polegało na przystosowaniu wydzielonej przestrzeni biblioteki do funkcji wypoczynkowej i poznawczej (poznawanie przez turystów historii, kultury i atrakcji Żywca oraz Frydlantu), a także na potrzeby organizacji imprez tematycznych w mniejszym gronie (np. warsztaty kulturalne). W ramach działania zaplanowano: prace budowlane, zakup wyposażenia, nadzór konserwatorski, inwestorski i autorski. „SymPatio” będzie uzupełnieniem oferty turystycznej centrum Żywca promujące także atrakcje turystyczne Frydlantu. Turyści będą mogli nieodpłatnie korzystać z „SymPatio” oraz zwiedzać zabytkową Siejbę.

Działanie adresowane jest do wszystkich interesariuszy rozwoju Euroregionu Beskidy, przede wszystkim turystów oraz do mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, w tym Żywca i Frydlantu.

Kluczowa grupa docelowa to turyści indywidualni uprawiający turystykę miejską, kulturową oraz edukacyjną, którzy lubią zwiedzać, poznawać nowe miejsca i są otwarci na niekonwencjonalne formy wypoczynku np. relaks z książką w „SymPatio”, czy zwiedzanie biblioteki w zabytkowych wnętrzach. Projekt adresowany jest także do turystów preferujących tzw. „slow tourism”, tj. poświęcających na zwiedzanie więcej czasu, koncentrujących uwagę nie tylko na najbardziej rozpoznawalnych atrakcjach, ale także znajdujących czas na skorzystanie z atrakcji bardziej kameralnych, przystosowanych do indywidualnego zwiedzania.

Produkt turystyczny jest adresowany także do osób preferujących bardziej ekonomiczny wypoczynek np. poszukujących spokojnego miejsca, aby usiąść i spożyć własny prowiant.

Z uwagi na ofertę warsztatów, jakie będzie prowadzić „SymPatio”, ten produkt turystyczny dobrze przystosowany jest także dla rodzin z dziećmi.

Grupą docelową projektu są także odpowiedzialne za rozwój turystyki kadry samorządowe Żywca i Frydlantu, m.in. pracownicy samorządowi, pracownicy instytucji kultury, pracownicy centrum informacji turystycznej, którzy wspólnie przygotują się do realizacji działań wspierających turystykę w obu miastach.

Działania projektowe adresowane są również do mieszkańców Żywca i Frydlantu, którzy w wyniku realizacji projektu zostaną zachęceni do korzystania z nowej turystycznej oferty żywieckiej biblioteki, jak też do turystyki transgranicznej. Pośrednio z efektów projektu korzystać będzie cała społeczność pogranicza polsko-czeskiego, która skorzysta na rozwoju ruchu turystycznego.


Cílem projektu bude polsko-česká spolupráce ve prospěch rozvoje nového produktu cestovního ruchu, spočívající v navrácení turistických hodnot budově Siejby (Setby) a vytvoření nových atraktivit, které budou lákat návštěvníky Żywce, aby se v tomto městě zastavili na delší dobu. Partneři realizují i společné propagační aktivity týkající se hodnot polsko-českého pohraničí, co přispěje ke zvýšení atraktivity Euroregionu Beskydy pro cestovní ruch a k rozvoji cestovního ruchu na obou stranách hranice.

Hlavním cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi partnery v oblasti zvýšení atraktivity obou měst pro cestovní ruch a vzájemná propagace turistických hodnot, která přispívá ke zvýšení přeshraničního cestovního ruchu v Żywci, ve Frýdlantu a v euroregionu, a v konečném výsledků k vytvoření nových pracovních míst v cestovním ruchu a k oživění regionu. V důsledku realizace projektu vznikne nový produkt cestovního ruchu tj. všeobecně dostupný atraktivní veřejný prostor - SymPatio, který bude sloužit turistům pro oddych a prezentovat historické a kulturní hodnoty budovy Siejba, ve které působí Żywiecká samosprávná knihovna. Tento objekt je přímo v centru města, v bezprostřední blízkosti jiných atraktivit cestovního ruchu poskytovaných staroměstskou zástavbou Żywce a nebyl doposud využíván pro cíle cestovního ruchu. V SymPatio budou turistům zpřístupněny informace o nabídce cestovního ruchu měst Żywiec a Frýdlant a bude zabezpečená možnost prohlídky objektů s doprovodem zaměstnanců knihovny. Partneři budou společně zapojení do přípravy nového produktu cestovního ruchu v Żywci a do propagace výsledků projektu na obou stranách hranice (např. letáky v polském a českém jazyce).

Klíčovou aktivitou je vytvoření nového produktu cestovního ruchu ? SymPatio tj. místa určeného pro turisty na nádvoří historické żywiecké knihovny (Siejby). Aktivita bude spočívat v přizpůsobení vyčleněného prostoru knihovny pro oddychové a poznávací účely (poznávání dějin, kultury a atraktivit Żywce a Frýdlantu turisty), a také potřebám pořádaní tematických akcí určených pro menší počet účastníků (např. kulinářských workshopů). V rámci aktivity jsou naplánovány: stavební práce, nákup vybavení, památkový dohled, investorský a autorský dozor. SymPatio bude doplněním nabídky cestovního ruchu historického jádra Żywce a bude propagovat atraktivity cestovního ruchu ve Frýdlantu. Turisté budou moct bezplatně využívat SymPatio a navštěvovat historickou Siejbu.

Aktivita je zaměřena na všechny osoby, které mají zájem o rozvoj Euroregionu Beskydy, především na turisty a obyvatele polsko-českého pohraničí, včetně Żywce a Frýdlantu.

Klíčovou cílovou skupinou jsou individuální turisté, kteří mají zájem o městský, kulturní a vzdělávací cestovní ruch, rádi navštěvují a poznávají nová místa a jsou otevření netradičním formám oddychu např. relaxaci s knihou v SymPatio nebo prohlídce historických interiérů knihovny. Projekt je zaměřen taky na turisty, kteří upřednostňují tzv. ?slow tourism? tj. věnují více času na prohlídku, soustředí pozornost nejen na nejznámější atraktivity, ale mají čas využít komornější atraktivity, určené pro individuální návštěvu.

Produkt cestovního ruchu je určen pro osoby, které preferují úspornější oddych, např. hledají pokojné místo, kde si můžou sednout a sníst si vlastní jídlo.

Vzhledem na nabídku workshopů, které budou realizovány v SymPatio, je tento produkt cestovního ruchu skvěle přizpůsoben i pro rodiny s dětmi.

Cílovou skupinu projektu jsou také osoby zodpovědné za rozvoj cestovního ruchu v kruzích zaměstnanců samosprávy Żywce a Frýdlantu (mj. městských úřadů, kulturních institucí, turistických informačních center), kteří se společně připraví k realizaci aktivit podporujících cestovní ruch v obou městech.

Projektové aktivity jsou zaměřeny i na obyvatele Żywce a Frýdlantu, kteří budou v důsledku realizace projektu motivovaní k využívání nové nabídky cestovního ruchu poskytované żywieckou knihovnu, a také k přeshraničnímu cestovnímu ruchu. Nepřímo bude přínosy z projektu využívat celá společnost polsko-českého pohraničí, pro kterou bude rozvoj cestovního ruchu prospěšný.

Partnerstwo: Miasto Frydlant nad Ostrawicą

Okres realizacji: 1.03.2021 r. – 31.08.2021 r.

Projekt został zatwierdzony w wysokości 31 711,25 EUR całkowitych wydatków kwalifikowalnych przy maksymalnej kwocie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszącej 26 954,56 EUR (85%).

Mikroprojekt „SymPatio – Wykreowanie nowego produktu turystycznego dzięki współpracy Żywieckiej Biblioteki Samorządowej oraz miasta Frydlant nad Ostrawicą” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze środków własnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.