ul. Kościuszki 5, 34-300 Żywiec, tel. 33 475 13 50

Dostępność

Deklaracja dostępności Biblioteki Samorządowej w Żywcu

Biblioteka Samorządowa w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowejBiblioteki Samorządowej w Żywcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Nie wszystkie teksty są osadzone bezpośrednio w serwisie. Niektóre posiadają załączniki pdf, doc/docx, png itp. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, jpg, png które są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyr. Kornelia Gąsiorek.
 • E-mail: biblioteka@zywiec.pl
 • Telefon: 33 475 13 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Żywiecka Biblioteka Samorządowa
 • Adres: ul. Kościuszki 5, 34-300 Żywiec
 • E-mail: biblioteka@zywiec.pl
 • Telefon: 33 475 13 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna :

Siedziby Żywieckiej Biblioteki Samorządowej i jej filii:

 • siedziba główna, ul. Kościuszki 5, Żywiec

 • Filia nr 1, ul.  ks. Prałata Stanisława Słonki 31, 34-300 Żywiec (Filia Biblioteki znajduje się w budynku Klubu „Papiernik”),

 • Filia nr 2 ul. Grunwaldzka 13, 34-300 Żywiec (Filia Biblioteki znajduje się w budynku Klubu „Śrubka”). 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Główny Żywieckiej Biblioteki Samorządowej, ul. Kościuszki 5, 34-300 Żywiec

Do budynku prowadzą 3 wejścia:  główne i dwa boczne.

Na co dzień otwarte są dwa wejścia. Wejście główne jest od ulicy Kościuszki, prowadzą do niego schody. Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście drugie bez barier architektonicznych, dostępne dla wózków, znajduje się od strony południowo-wschodniej budynku, od Kościoła. Wejście trzecie od strony północno-wschodniej, również bez barier architektonicznych, dostępne dla wózków jest otwarte na czas imprez bibliotecznych.

Po wejściu do budynku na parterze dostępna jest Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży oraz Informatorium. Aby skorzystać z pozostałych agent bibliotecznych, tj. Oddziału dla Dzieci, Czytelni z Wypożyczalnią Popularnonaukową trzeba pokonać kilka stopni schodów na I piętro.

Od strony północno-wschodniej budynku wyznaczono jedno miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Progi w przejściach posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Filii nr 1 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej, ul. ks. Prałata Stanisława Słonki 31, 34-300 Żywiec

Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku Klubu Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu „Papiernik” na pierwszym piętrze. Wejście do Biblioteki usytuowane jest z prawej strony budynku Klubu, można się do niej dostać pokonując schody. Brak udogodnień dla osób poruszających się na wózkach.

Budynek Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej, ul. Grunwaldzka 13, 34-300 Żywiec

Pomieszczenie Biblioteki znajduje się w budynku Klubu Miejskiego Centrum Kultury „Śrubka”, do którego można dostać się głównym oraz bocznym wejściem. Z racji, że lokal biblioteki mieści się na piętrze budynku wchodząc należy pokonać kilkanaście stopni schodów. Brak udogodnień dla osób poruszających się na wózkach.