ul. Kościuszki 5, 34-300 Żywiec, tel. 33 475 13 50

Historia

KALENDARIUM
ŻYWIECKIEJ BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ W ŻYWCU
1892 - 2018

Rok 1892

Założenie Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Adama Asnyka w Żywcu, przez inspektora szkolnego Władysława Nowotarskiego.
Celem tej organizacji, założonej w 1891 roku w Galicji dla uczczenia 100 lecia Konstytucji 3 Maja, było między innymi rozwijanie sieci bibliotek i czytelni a przez to szerzenie czytelnictwa wśród ludu polskiego.

ZAŁOŻENIE BIBLIOTEKI TOWARZYSTWA SZKOŁY LUDOWEJ

Rok 1925 Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatowego TSL pod przewodnictwem inż. St. Foxa, na którym ustalono program pracy dla wszystkich Kół TSL powiatu żywieckiego. Program zakładał „stworzenie w powiecie sieci bibliotek ruchomych jako zaczątków pracy oświatowej”.
Rok 1927 Otwarcie CZYTELNI TOWARZYSTWA SZKOŁY LUDOWEJ przy ulicy Kościuszki 20.
Rok 1929 Koło TSL w Żywcu w celu sprawniejszego funkcjonowania biblioteki wydaje drukowany katalog biblioteki
Rok 1932

Biblioteki należą do najbardziej popularnych form pracy TSL.
Koło żywieckie świętuje jubileusz 40 lecia.

Rok 1935

Zarząd Główny TSL poświęcił pracom organizacyjnym w bibliotekach powiatowych. Inwentaryzowano i katalogowano książki, zakładano karty książki, szkolono bibliotekarzy.
Stan księgozbiorów 24 bibliotek powiatowych TSL Zachodniej Małopolski w roku 1935 wynosił łącznie 35.890 woluminów, z czego 1727 woluminów znajdowało się w bibliotece w Żywcu, co dało żywieckiej bibliotece V miejsce pod względem zasobności.
Centralną Biblioteką Powiatową w Żywcu w tym czasie kierował nauczyciel Pan Józef Zięba.

Rok 1936 W Żywcu prowadziły działalność:
    • Powiatowa Biblioteka Centralna, która obsługiwała 28 punktów bibliotecznych
    • Biblioteka Miejska licząca 5 529 tomów
    • Biblioteka Podręczna Pracownika Oświatowego, która liczyła 42 tomy
    • Biblioteka Pedagogiczna ZNP, która liczyła 99 tomów
    • Czytelnia Towarzystwa Szkoły Ludowej.
Rok 1939

Ważnym wydarzeniem kulturalnym w mieście była zorganizowana w maju WYSTAWA KSIĄŻKI.
Obok klasyków i noblistów prezentowano książki popularnonaukowe i religijne. Nie zabrakło książek dla młodzieży i bajek dla dzieci.
W środku sali wystawowej umieszczono książki XV-XVIII wieczne, a przede wszystkim zbiory regionalne dotyczące Żywiecczyzny.
Osobna sala poświęcona była sprawom bibliotek i czytelnictwa na Ziemi Żywieckiej.

Gdy we wrześniu wybuchła II wojna światowa, Niemcy wywieźli do obozów zagłady część członków i działaczy TSL z powiatu żywieckiego m.in. kierownika Centralnej Biblioteki TSL Pana Józefa Ziębę, założyciela Muzeum Żywieckiego Prof. Michała Jeziorskiego i wielu innych szlachetnych ludzi, nieodżałowanych działaczy, patriotów, którzy położyli ogromne zasługi dla sprawy wolności, oświaty, kultury i czytelnictwa na Ziemi Żywieckiej, często za cenę własnego życia.

Okupacja niemiecka w brutalny sposób przerwała działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej i żywieckich bibliotek.
Kilka tysięcy tomów biblioteki TSL oraz Biblioteki Pedagogicznej ZNP przeznaczonych zostało przez „kulturtragerów” na makulaturę.

Rok 1945

Po zakończeniu działań wojennych i wyzwoleniu Żywca w kwietniu 1945 r. przystąpiono do ponownego uruchomienia biblioteki.

Byłe działaczki Towarzystwa Szkoły Ludowej, Panie Halina Grządziel i Helena Bidziuk, zorganizowały wśród mieszkańców miasta zbiórkę ocalałych z pożogi wojennej książek, zwłaszcza z biblioteki Towarzystwa Szkoły Ludowej.

Książki te, stanowiły księgozbiór tworzonej od podstaw biblioteki miejskiej. Biblioteka swoją działalność rozpoczęła już w maju 1945 roku i prowadzona była społecznie. Funkcję społecznego kierownika biblioteki w latach 1945-1949 sprawował mgr Antoni Hołowiński.

Początkowo biblioteka mieściła się w pomieszczeniach przy ul. Kościuszki, które przed wojną zajmowało Towarzystwo Szkoły Ludowej, a następnie została przeniesiona do pomieszczeń w Ratuszu.

Rok 1946

Przejęcie biblioteki przez miasto

Rok 1947

Rada Miejska uchwaliła statut biblioteki. Powołano Komitet Biblioteczny, którego Przewodniczącym został Pan Edmund Zyzak.

Rok 1948 Zarząd Miejski przydzielił dla potrzeb biblioteki część pomieszczeń w budynku przylegającym do Ratusza (Rynek 1a).W budynku tym biblioteka działała do roku 1969.
Rok 1949 30 października 1946 roku Powiatowa Rada Narodowa w Żywcu podjęła uchwałę o prowadzeniu przez Samorząd Powiatowej Biblioteki Publicznej. Organizacją biblioteki zajęła się Pani Janina Koczurówna. W roku 1948 stanowisko kierownika biblioteki powiatowej powierzono Pani Izabeli Nowakowskiej. 16 stycznia 1949 roku, w odremontowanym lokalu przy ul. Rynek 1a, poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonał Starosta, otwarto POWIATOWĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W ŻYWCU, przy czym w sposób symboliczny, poprzez podpisanie stosownego aktu dokonano otwarcia innych bibliotek gminnych na terenie powiatu żywieckiego. W listopadzie stanowisko kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żywcu powierzono Pani Marii Różyckiej.
Rok 1950 Od dnia 1 stycznia Pani Halina Grządziel otrzymuje płatny etat kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Rok 1955 Połączenie POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ. Kierownikiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żywcu została Pani mgr JADWIGA HERNICZEK. Funkcję kierownika a następnie dyrektora biblioteki pełniła do końca 1990 roku. W 1955 roku na terenie powiatu żywieckiego działało 16 Bibliotek Gromadzkich, 118 punktów bibliotecznych oraz Biblioteka Miejska w Suchej Beskidzkiej.
Rok 1960 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Żywcu oraz 26 Bibliotek Gromadzkich powiatu żywieckiego przystąpiło do współzawodnictwa publicznych bibliotek powszechnych, celem którego było podniesienie poziomu pracy bibliotek. Współzawodnictwo zorganizowało Ministerstwo Kultury i Sztuki wspólnie z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Rok 1961 50 zespołów czytelniczych z powiatu żywieckiego przystępuje do konkursu czytelniczego ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki pod hasłem: „Wiedza pomaga w życiu”.
Rok 1963 Biblioteka bierze udział w ogólnopolskim konkursie pod hasłem :”Złoty kłos dla twórcy, srebrny dla czytelnika”.
Rok 1964 Wystawa książki pod hasłem :”Książka to źródło wiedzy.Najważniejsza broń kultury socjalistycznej”.
Rok 1966 „1000 książek na tysiąclecie”, to hasło inaugurujące w bibliotece rok kulturalny.
Rok 1967 Biblioteka zorganizowała wystawę książki pod hasłem: „Książka w służbie socjalizmu i pokoju” W dzielnicy Zabłocie otwarto filię biblioteczną nr 1
Rok 1968 W ramach obchodów Dni Oświaty Książki i Prasy, biblioteka zorganizowała wystawę książki pod hasłem: „Dni Oświaty Książki i Prasy wiosennym świętem kultury polskiej”.
Rok 1969 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zostaje przeniesiona z budynku przy ul. Rynek 1a do pomieszczeń w Starym Zamku. W latach sześćdziesiątych dużą popularnością cieszyły się w bibliotekach nie tylko wystawy książek ale także spotkania autorskie. Z czytelnikami żywieckiej biblioteki spotkali się m.in.: Włodzimierz Maciąg, Karol Bunsch, Jan Sztaudynger, Władysław Bodnicki, Józef Frasik, Magdalena Samozwaniec, Juliusz Kydryński.
Rok 1970 We wszystkich bibliotekach publicznych w powiecie żywieckim przeprowadzono selekcję zbiorów bibliotecznych.
Rok 1973 W bibliotekach na terenie powiatu żywieckiego eksponowana była wystawa pt: „BIBLIOTHECA PATRIA”, ilustrująca stan i perspektywy Biblioteki Narodowej. Z okazji 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zorganizowano konkurs wiedzy i wystawę książek.
Rok 1975 „Kobieta i literatura”, to hasło wystawy zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet. W związku z reformą administracyjną kraju, nastąpiła likwidacja powiatów. Powstało województwo bielskie. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła nazwę MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA. Po spisaniu porozumienia pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Żywcu i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Bielsku-Białej, żywiecka biblioteka pełniła zadania Biblioteki Rejonowej i działała w imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do marca 1991 roku.
Rok 1976 Rok ten został ogłoszony przez UNESCO „Rokiem bibliotek i czytelnictwa”. Z tej okazji zorganizowano w bibliotece wystawę książek pod takim samym tytułem. W miesiącu sierpniu BIBLIOTEKA MIEJSKA po raz kolejny zmienia lokal. Z powodu remontu Starego Zamku, zostaje przeniesiona do niewyremontowanych i nieprzystosowanych dla potrzeb biblioteki pomieszczeń w budynku po Powiatowej Komendzie Milicji Obywatelskiej przy ulicy Marchlewskiego, obecnie Dworcowej 2. Otwarto filię biblioteczną nr 2 w Moszczanicy.
Rok 1978 Otwarto filię biblioteczną nr 3 na Osiedlu Młodych.
Rok 1979 Otwarto filię biblioteczną nr 4 na Osiedlu Pod Grapą. Lata siedemdziesiąte kończą dwa konkursy czytelnicze zorganizowane przez bibliotekę: „Przyjaciele naszego dzieciństwa” i „35 lecie PRL w literaturze pamiętnikarskiej i relacjach ustnych”.
Rok 1981 Otwarto filię biblioteczną nr 5 na Osiedlu 700 lecia. W bibliotece miejskiej utworzono „Oddział dla dzieci”.
Rok 1982 Biblioteka bierze udział w plebiscycie „ORLE PIÓRO”.
Rok 1984 Zakończono współzawodnictwo bibliotek dla uczczenia 40 lecia PRL. W latach osiemdziesiątych biblioteka w Żywcu była inicjatorem i organizatorem wielu spotkań autorskich. W bibliotece gościli m.in.: Ryszard Kłyś, Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, Stefan Atlas, Julian Kawalec, Włodzimierz Wnuk, Tadeusz Nowak, Tadeusz Śliwiak, Henryk Racki, Marian Reniak, Wojciech Dworczyk. Kryzys polityczny i ekonomiczny w naszym kraju w latach osiemdziesiątych w bibliotekach charakteryzował się reglamentacją wszystkiego: poczytnej i dobrze wydanej książki, nowości wydawniczych, wydawnictw słownikowych i encyklopedycznych, czasopism oraz druków bibliotecznych.
Rok 1990 Zmianę statusu biblioteki wprowadziła USTAWA O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM, która stanowi, że prowadzenie biblioteki publicznej jest zadaniem własnym gminy.
Rok 1991 Z dniem 1 stycznia decyzją Burmistrza Miasta utworzono z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żywcu, samodzielnie bilansujący się zakład budżetowy. Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego mgr Grażyna Chrustek pełni obowiązki dyrektora biblioteki od 1 stycznia do 31 marca 1991 r. Po rozstrzygnięciu konkursu, na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, zostaje powołana mgr Helena Kupczak. Przeprowadzono gruntowny remont biblioteki. Utworzono Oddział „książki mówionej” dla niewidomych i osób niepełnosprawnych. Uruchomiono kolejną filię biblioteczną w Moszczanicy Rędzinie. Zlikwidowano prowadzone społecznie punkty biblioteczne. Likwidacji uległy filie biblioteczne, które nie spełniały zadań statutowych.
Rok 1992 Pani Anna Śleziak opracowała pierwszy exlibrys biblioteki.
Rok 1993 Burmistrz Miasta powierza bibliotece redagowanie i wydawanie „ECHA RATUSZA. Informatora Rady i Zarządu Miasta”.
Rok 1994 Powstaje dział „ZBIORY SPECJALNE”.
Rok 1996 Powstaje dział „ZBIORY OBCOJĘZYCZNE”.
Rok 1998 O. Joachim Badeni pełnomocnik rodziny Habsburgów przekazał do biblioteki 470 książek pochodzących z prywatnej biblioteki rodziny Habsburgów. Księgozbiór ten w roku 2005, biblioteka przekazała w depozyt do Muzeum Miejskiego w Żywcu.
Rok 1999 W związku z reformą administracyjną państwa powstają powiaty. Na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta Żywca i Zarządem Powiatu Żywieckiego, z dniem 1 września 1999 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Żywcu, jako pierwsza biblioteka w województwie śląskim przejęła zadania biblioteki powiatowej. Pani Bożena Hałabuda dla najmłodszych czytelników biblioteki ufundowała „KĄCIK MALUCHA” W latach dziewięćdziesiątych biblioteka zorganizowała międzyszkolny konkurs „Wiedzy o Żywiecczyźnie”, a z okazji 200 rocznicy urodzin Mickiewicza, konkurs dla gimnazjów p.t.: „Adam Mickiewicz życie i twórczość”. Zorganizowano także konkursy literackie: „Biblioteka moich marzeń”, „... jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka”, „... i my też piszemy bajki...”, „Miejsce, które kocham – moja mała ojczyzna, jak widzę ją dzisiaj, jak wyobrażam sobie ją jutro”, „Zachować w pamięci” i literacki konkurs mikołajkowy.
Rok 2000 Miejska Biblioteka Publiczna w Żywcu przyjmuje nazwę: ŻYWIECKA BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA. Biblioteka przeprowadziła kilka konkursów i imprez, m.in. konkurs na małą formę teatralną p.t. „Dzień dobry Panie Andersenie”, konkurs plastyczny p.t. „Hej kolęda, kolęda”, wieczór andrzejkowy, pasowanie na czytelnika, powiatowy konkurs wiedzy „Czy znasz historię i dzień dzisiejszy powiatu żywieckiego”. Rozstrzygnięto konkurs na najaktywniejszego czytelnika Oddziału dla dzieci, który połączono z imprezą mikołajkową i inscenizacją bożonarodzeniowych jasełek. Biblioteka gościła delegację bibliotekarzy z zaprzyjaźnionego miasta RIOM we Francji, nawiązano współpracę pomiędzy bibliotekami.
Rok 2001 Biblioteka włączyła się w Ogólnopolską Kampanię Społeczną p.t. „Cała Polska czyta dzieciom”. Dyrektor biblioteki bierze udział w obchodzonych we Francji DNIACH POLSKICH I ŚWIĘCIE KSIĄŻKI. W Bibliotece w Riom urządzono wystawę polskiej książki, prezentowano też bibliotekę i sztukę ludową Żywiecczyzny. W Żywcu prezentowano dwie wystawy przywiezione z Francji. Pierwsza p.t. „Najpiękniejsze zakątki Riom”, druga była prezentacją portretów znanych i cenionych mieszkańców Riom. Przeprowadzono drugą edycję konkursu na małą formę teatralną p.t. „Baśnie i legendy polskie”, rozstrzygnięto powiatowy konkurs literacki n.t. „Jestem twórcą baśni, podań i legend o mojej miejscowości”. W grudniu Żywiecka Biblioteka Samorządowa została nominowana do nagrody w konkursie FUNDACJI IDEE na najciekawsze inicjatywy i akcje podejmowane przez lokalne biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kampanii Promocji Czytelnictwa”.
Rok 2002 Przebywający w Chicago w USA, Żywczanin Pan Zbigniew Kruczalak, przekazał bibliotece w Żywcu darowiznę pieniężną w wysokości 2 tysięcy dolarów, która zgodnie z sugestią Darczyńcy została przekazana na zakup nowości wydawniczych i sprzętu komputerowego. Biblioteka w Żywcu otrzymuje w darze komputer od zaprzyjaźnionej biblioteki w Riom. Rozstrzygnięto III edycję konkursu na małą formę teatralną p.t. „Baśnie i legendy krakowskie”, oraz konkurs literacki „Wyprawa moich marzeń”. 18 drużyn z gimnazjów powiatu żywieckiego wzięło udział w dwuetapowym konkursie wiedzy n.t. „Powstanie i rozwój Unii Europejskiej”. Zlikwidowano Filię nr 2 w Moszczanicy.
Rok 2003 Rozpoczęto komputeryzację procesów bibliotecznych. Pan Zbigniew Kruczalak podarował bibliotece kolejne 1500 dolarów, za które zakupiono dwa programy komputerowe LIBRA 2000, oraz nowości wydawnicze. Zainteresowaniem cieszyły się konkursy literackie o zasięgu powiatowym n.t. „Co z mojej miejscowości, mojego regionu, mojej małej ojczyzny, chciałbym wnieść do wspólnego europejskiego dziedzictwa” oraz „Jaki ślad pozostawia w nas pielgrzymowanie Jana Pawła po polskiej ziemi…” Kolejny konkurs na małą formę teatralną, zorganizowany został pod hasłem: „Baśnie i bajki, które znamy i kochamy”.
Rok 2004 W konkursie wiedzy o słowackiej części EUROREGIONU BESKIDY zorganizowanego przez bibliotekę w ramach projektu „Poznajmy się, Tydzień Słowacki w Żywcu”, udział wzięli gimnazjaliści z 9 gmin powiatu żywieckiego. W czytelni biblioteki zorganizowano wystawę książki słowackiej. W ramach reaktywowanych przez Burmistrza Miasta DNIACH ŻYWCA biblioteka przeprowadziła dwa konkursy. Literacki n.t. „Co bym zrobił gdybym został Burmistrzem Miasta” i konkurs wiedzy p.t.: „O moim mieście wszystko wiem”. V edycja konkursu na małą formę teatralną przebiegała pod hasłem: „Baśnie i legendy naszych sąsiadów”. Biblioteka wzięła udział w I Katowickich Prezentacjach Bibliotecznych, gdzie działający przy Oddziale dla dzieci teatrzyk kukiełkowy wystawił dwa przedstawienia według opowiadań Wandy Chotomskiej: „Przygody jeża spod miasta Zgierza” i „Toruńskie pierniki”. Oficjalne przejęcie i otwarcie filii bibliotecznej w Sporyszu (Klub „Śrubka”)
Rok 2005 Biblioteka obchodzi jubileusz 60 lecia działalności powojennej oraz 80 lecia powołania przez Towarzystwo Szkoły Ludowej - Biblioteki Powiatowej i utworzenia w powiecie żywieckim sieci bibliotek ruchomych jako zaczątków pracy oświatowej. Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta mgr inż. Antoni Szlagor podejmują decyzję o przeniesieniu biblioteki do zabytkowego budynku przy ulicy Kościuszki 5, zwanego „Siejbą”. Rozstrzygnięto III edycję konkursu „Biblioteka moich marzeń”, oraz VI edycję konkursu na małą formę teatralną, która tym razem była wędrówką po baśniowym i fantastycznym świecie Orientu, po krainach „Baśni z 1001 nocy”. Około 300 prac wpłynęło na konkurs plastyczny p.t. „Co w moim mieście podoba mi się najbardziej”. Uczniowie z żywieckich szkół wzięli udział w konkursie wiedzy o mieście p.t. „O moim mieście wszystko wiem”. Z okazji 10 rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Żywcu, zorganizowano konkurs literacki na temat „Moje spotkanie z Janem Pawłem II na podstawie książki o Ojcu Świętym, relacji telewizyjnej, audiencji czy pielgrzymki”. Opracowano i przeprowadzono konkurs czytelniczy dla niewidomych. Tematem konkursu w związku z obchodzonymi DNIAMI PAPIESKIMI, był „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”.
Rok 2006 Rozpoczęto remont „Siejby” w ramach środków unijnych, jakie miasto pozyskało z PROGRAMU OPERACYJNEGO Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Słowacja, na realizację projektu p.t. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Żywca – płaszczyzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową a Kysucką Kniźnicą w Cadcy” Dla dzieci zorganizowano ferie zimowe pod hasłem „Krzysztof Kolumb Odkrywca Nowego Świata” oraz „Wakacje z Kubusiem Puchatkiem”. We współpracy z Kołem Terenowym Polskiego Związku Niewidomych w Żywcu przeprowadzono drugą edycję powiatowego konkursu czytelniczego dla niewidomych i słabowidzących. TYDZIEŃ BIBLIOTEK obchodzono pod hasłem „Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece”. Rozstrzygnięto VII edycję konkursu na małą formę teatralną p.t„Baśnie,bajki i bajeczki współczesne oraz dwa konkursy literackie o zasięgu powiatowym p.t. : „Niezwykłe miejsca. Niezwykli ludzie. Niezwykłe wydarzenia” oraz III edycję literackiego konkursu papieskiego p.t . „Każdy ma swoje Westerplatte”. Przygotowano integracyjne spotkanie mikołajkowe najmłodszych czytelników biblioteki z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi. Pan Zbigniew Kruczalak z USA ofiarował bibliotece kolejny tysiąc dolarów na zakup nowych książek.
Rok 2007 Ferie zimowe w bibliotece przebiegały pod hasłem „Uśmiech dla Astrid Lindgren”. Ogłoszono wyniki na najaktywniejszego czytelnika Oddziału dla dzieci w roku 2006. Rozstrzygnięto VIII edycję konkursu na małą formę teatralną pod hasłem „ Legendy i baśnie polskie”. W drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II ogłoszono i rozstrzygnięto kolejną edycję literackiego konkursu papieskiego p.t. „ Jan Paweł II - obrońca godności człowieka”. Czytelnicy niewidomi wzięli udział w konkursie czytelniczym zorganizowa- nym przez Oddział „książki mówionej”. Konkurs dotyczył życia niewidomej amerykańskiej pisarki, pedagoga i działaczki społecznej Heleny Keller. Przeprowadzono konkurs plastyczny i czytelniczy „Kraków dawniej i dziś”. Biblioteka uczestniczyła w międzynarodowym konkursie literacko-plastycznym p.t. „Granice nie są przeszkodą”. W ramach projektu p.t. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca – płaszczzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniznicą w Cadcy”, zorganizowano i przeprowadzono konferencję z udziałem bibliotekarzy z Polski i Słowacji. W związku z przeniesieniem biblioteki do nowego lokalu, przeprowadzono gruntowną selekcję i renowację księgozbioru . Zakończyły się prace rewitalizacyjne i remontowe budynku „Siejby”.Budynku, który w przekazach ustnych, uważany jest za jeden z najstarszych w mieście. Pierwotnie budynek ten stanowił trzy odrębne kamienice, które zostały przebu- dowane i połączone w XVIII wieku. W okresie międzywojennym budynek został sprzedany Kółku Rolniczemu „Siejba”, od którego przejął nazwę.Po zakończonym remoncie i wyposażeniu biblioteki w nowe meble, sprzęt komputerowy oraz przeniesieniu zbiorów biblioteki z ulicy Dworcowej, swoją działalność w Siejbie prowadzi Żywiecka Biblioteka Samorządowa, która już 115 lat służy czytelnikom. Biblioteka, która była i jest nadal główną biblioteką publiczną i najstarszą instytucją kultury miasta i powiatu żywieckiego. 15 grudnia 2007 roku nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki w nowym lokalu. Okolicznościową Mszę Świętą odprawił Ks.Infułat Władysław Fidelus. Poświęcenia nowej siedziby biblioteki dokonał Ordynariusz Diecezji Bielsko- Żywieckiej ks.biskup Tadeusz Rakoczy. Wykład p.t. :„Biblioteka XXI wieku. Między przeszłością a przyszłością ” Wygłosił Dyrektor Biblioteki Śląskiej profesor Jan Malicki. Wystąpienie Burmistrza Miasta mgr inż Antoniego Szlagora,dotyczyło„Dziejów żywieckiej Książnicy”. Dyrektor Żywieckiej Biblioteki Samorządowej Mgr Helena Kupczak , została Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,odznaką hono- rową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”
Rok 2008

Ferie zimowe zorganizowano pod hasłem „Zjednoczeni w różnorodności”. W marcu otwarto wystawę poświęconą życiu i twórczości regionalnego poety, autora utworów scenicznych, wybitnego pedagoga i wychowawcy Juliana Reimschüssla Udział biblioteki w międzynarodowym przedsięwzięciu organizowanym z okazji urodzin H.Ch.Andersena p.t. „Noc z Andersenem” Udział biblioteki w przeprowadzeniu XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dla uczniów szkół powiatu żywieckiego. Tydzień bibliotek obchodzono w bibliotece pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań” W czerwcu można było w bibliotece oglądać wystawę prac, które były plonem EKO KONKURSU 2008 „Chrońmy wody Beskidu Żywieckiego. Nasze śmieci Szpecą, straszą, trują !!!” 4 lipca Żywiecka Biblioteka Samorządowa została wpisana do ZŁOTEJ KSIĘGI MIASTA ŻYWCA za szczególną działalność na rzecz rozwoju i promocji miasta Żywca. Z okazji „Dni Żywca” w bibliotece zorganizowano wystawę p.t. :” ŻYWIEC - historia, tradycja, kultura - na kartach zbiorów Żywieckiej Biblioteki Samorządowej „ Oddział dla dzieci żywieckiej biblioteki zaprosił najmłodszych czytelników na „WAKACJE z KASIĄŻKĄ” , które przebiegały w dwóch turach. Pierwsza p.h. „Smoczy Tydzień” druga „Krasnoludki są na świecie” Ogłoszono i rozstrzygnięto następujące konkursy : - czytelniczy dla niewidomych p.t. „Twórczość Marii Rodziewiczówny” - fotograficzny „Polskie i Słowackie Beskidy w fotografii” - literacki „Jan Paweł II – Wychowawca Młodych” Julia Babińska - czytelniczka Oddziału dla dzieci, zdobyła nagrodę główną W konkursie plastycznym p.t. „Rzadka zakładka” zorganizowanym w ramach akcji „Literackie fanaberie raz jeszcze”. W ramach tej samej akcji w bibliotece gościła autorka książek dla dzieci Pani Barbara Gawryluk”. W październiku w ramach współpracy zagranicznej bibliotek, zorganizowano w Kysuckiej Kniźnicy w Cadcy wystawę nieprofesjonalnych twórców z Żywca p.h. „Igłą malowane”.

Rok 2009

Ferie zimowe bibliotece przebiegały pod hasłem „Zima z Franklinem”. W kwietniu Czytelnicy Oddziału dla dzieci przeżywali w bibliotece kolejną „Noc z Andersenem”
Z okazji obchodów Roku Juliusza Słowackiego, biblioteka przeprowadziła 2 etapowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów szkół średnich powiatu żywieckiego pt.: „Czy znasz życie i twórczość Juliusza Słowackiego”.
W maju w żywieckiej bibliotece otwarta została wystawa pt. „Żołnierze wyklęci”. Ekspozycja poświęcona był oddziałom Narodowych Sił Zbrojnych, które walczyły na terenie Żywiecczyzny i Podbeskidzia.
W ramach XV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w czytelni zorganizowano „1-szy Żywiecki Maraton Biblijny”. Fragmenty Ewangelii Św. Łukasza czytały osoby z różnych środowisk: Kapłani, samorządowcy, wojsko, policja, lekarze, nauczyciele. Współorganizatorem Maratonu było Diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”.
22 maja w Żywcu obchodzono uroczyście Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
W czerwcu ŻBS oraz Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Żywcu zorganizowały wystawę pt „Droga do wolności – Wybory 4 czerwca 1989 roku” . Dla mieszkańców miasta z okazji „Dni Żywca” biblioteka przygotowała konkurs wiedzy „ZNAM SWOJE MIASTO”.
Dla dzieci podczas wakacji przygotowano cykl imprez pt. „Słoneczne wakacje z Kornelem Makuszyński m”.
W październiku ogłoszono wyniki literackiego konkursu papieskiego zorganizowanego przez bibliotekę pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Wolności” . Otwarto też wystawę papieską „ DOBRY PASTERZ ZNA SWOJE OWCE… Karol Wojtyła – biskup krakowski. Jan Paweł II – biskup Rzymu na Ziemi Żywieckiej”.
W listopadzie rozstrzygnięto konkurs „Wiedzy o astronomii” zorganizowany dla uczniów z gimnazjów powiatu żywieckiego z okazji „Międzynarodowego Roku Astronomii”
Biblioteka była współorganizatorem konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z żywieckich szkół i przedszkoli, który zorganizowany był pod patronatem Burmistrza Miasta oraz Starosty Powiatu Żywieckiego na temat : „Park Żywiecki dawniej i dziś. Malujemy i rysujemy dla księżnej Marii Krystyny Habsburg”.
W miesiącu listopadzie w czytelni ŻBS zorganizowano imprezę z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, w grudniu najmłodsi czytelnicy spotkali się w bibliotece ze Świętym Mikołajem, który obdarował ich słodkościami. Grupa laureatów kolejnej edycji konkursu plastycznego „Rysujemy i malujemy Betlejem „odbierała swoje nagrody w Kysuckiej Kniżnicy w Cadcy.
29 grudnia wybrano najaktywniejszego czytelnika Żywieckiej Biblioteki.

Rok 2010

Po trwającym pół roku remoncie w Klubie Śrubka, przy ulicy Grunwaldzkiej, Filia nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej wznowiła swoją działalność.
Ferie zimowe przebiegały pod hasłem „Krasnoludki są na świecie”.

W miesiącu maju ogłoszono wyniki konkursu literackiego organizowanego dla Uczniów z gimnazjum i szkół średnich p.t. „Świadkowie pamięci – ocalone wspomnienia”.
Podczas międzynarodowej imprezy „Noc z Andersenem” biblioteka gościła czytelników z Kysuckiej Kniżnicy. Rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs literacki „Szukamy najpiękniejszej bajki”

Wakacyjne spotkania w bibliotece nawiązywały do 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem i przebiegały pod hasłem „Rycerskie wakacje”.
„Jan Paweł II – Odwaga Świętości”- to temat kolejnego literackiego konkursu Papieskiego.
„Literacki wieczór pod lampą”, był okazją do spotkania się młodych początkujących poetów z Żywca z poetami z klubu „Oaza” z Cadcy.
Biblioteka zorganizowała spotkania autorskie z: Izabelą Klebańską, Barbarą Gawryluk, Grzegorzem Kasdepke, Krzysztofem Petkiem, Renatą Piątkowską oraz ze Sceną ABECADŁO z Krakowa.
Z okazji Roku Chopinowskiego przeprowadzono konkurs „Wiedzy o Fryderyku Chopinie „
„Sanie i zaprzęg Świętego Mikołaja” oraz „Narodził się Chrystus Pan” – to kolejne konkursy plastyczne organizowane przez Oddział dla dzieci.

Rok 2011

Ferie zimowe w bibliotece przebiegały pod hasłem „Zima jak w bajce”.
W czasie ferii dzieci czytały i opowiadały zimowe baśnie. Budowały makietę wioski Eskimosów. Studio Rozrywkowo-Teatralne „Duet” z Krakowa wystawiło przedstawienie pt. „Niedźwiedź strażnik lasu”.

W styczniu odbyło się inauguracyjne spotkanie Dyskusyjnego Puchatkowego Klubu Książki dla Dzieci.

W lutym odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa organizowanych pod hasłem „Kamienie Milowe” ,Oddział dla dzieci przeprowadził dwa konkursy plastyczne:
„Ilustrujemy legendy żywieckie”oraz „Tworzymy ilustrowaną kronikę miasta Żywca”.

Z okazji Międzynarodowego Roku Chemii oraz 100 rocznicy przyznania nagrody Nobla w dziedzinie chemii Marii Skłodowskiej-Curie, biblioteka zorganizowała spotkanie z wykładowcą akademickim dr Anną Wisła p.t. „Od alchemii – do chemii. Wkład Polaków w rozwój nauki”.

Tydzień bibliotek przebiegał pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w Żywieckiej bibliotece dzieciom czytali samorządowcy.

10 maja w ramach DNIA OTWARTEGO BIBLIOTEK wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży otwarła swoje magazyny dla czytelników.

Z 13/14 maja zorganizowano ”NOC w BIBLIOTECE”. Było bardzo wiele atrakcji: czytanie, tańce, konkursy, pokaz różnych doświadczeń chemicznych prowadzonych przez dr dr Annę i Tomasza Magdziarz z Uniwersytetu Śląskiego p.t. „Dawniej magia i alchemia, teraz tylko chemia”. Uczestników „Nocy w bibliotece „odwiedziła Eurodeputowana Pani Małgorzata Handzlik oraz Pan Antoni Szlagor, z-ca Burmistrza Pan Marek Czul i Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Greń..

Radny Rady Miejskiej w Żywcu Pan Maciej Gibas z okazji Międzynarodowego Roku Lasów spotkał się z młodzieżą licealną i przedstawił prezentację na temat: „Łowiectwo i tradycje łowieckie w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza”.

W ramach obchodów Roku Czesława Miłosza biblioteka ogłosiła i przeprowadziła Międzyszkolny konkurs recytatorski dla uczniów szkół średnich „… do tej krainy przyjmij zaproszenie…”.

W czerwcu obchodzono w bibliotece „ Tydzień Ochrony Środowiska”. Dzieci zapoznawały się z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu. Najwięcej uwagi poświecono śmieciom. Dzieci z Filii nr 2, z surowców wtórnych robiły EKO-rzeźby, nazwały je STWORY-ŚMIECIORY.

Wakacje w bibliotece przebiegały pod hasłem „ Lasy – chronić czy niszczyć, wycinać czy sadzić?” W programie były : konkursy, projekcje filmów, pokazy multimedialne spotkania z leśniczymi ,myśliwymi, wykonanie albumu roślin i zwierząt, a także makiety beskidzkiego lasu.

29 września podczas Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania , bajki i legendy czytali w bibliotece przedszkolakom strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

W IV kwartale roku przeprowadzono kilka spotkań autorskich. Do Żywca przyjechali: Ewa Kopsik, Leszek Szczasny, Joanna Olech, Anna Onichimowska, Beata Ostrowicka.

25 listopada w Światowy Dzień Pluszowego Misia, Scena” Abecadło „ z Krakowa dla najmłodszych czytelników biblioteki , wystawiła przedstawienie pt. „Miś z rozprutym brzuszkiem”.

5 grudnia rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Wśród nocnej ciszy…..”. Nagrody i wyróżnienia rozdawał dzieciom Święty Mikołaj, a kolędy i pastorałki wyśpiewały dzieci z Przedszkola nr 8. W miesiącu grudniu rozstrzygnięto też konkurs na najaktywniejszych czytelników dziecięcych 2011 roku.

Dzieci biorące udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym organizowanym przez bibliotekę w Żywcu i Cadcy pt. „Narodził się Chrystus Pan, Weselmy się i radujmy. Malujemy i rysujemy Betlejem”, odebrała swoje nagrody w Kysuckiej Kniźnicy w Cadcy.

W roku 2011 w bibliotece zorganizowanych było kilka tematycznych wystaw :
„Odporność na antybiotyki”, „Beskidzki las – przyroda wokół nas” , „Mamo!Tato! Nie pal przy mnie proszę”- wystawa w ramach Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, wystawa filatelistyczna pod hasłem „Lektury szkolne na znaczkach pocztowych”

Żywiecka Biblioteka Samorządowa wspólnie z Kysucką Kniźnicą w Cadcy rozpoczęły realizację kolejnego projektu unijnego p.t.” Literackie reminiscencje”.

Rok 2012

Został ogłoszony przez Sejm RP „Rokiem Janusza Korczaka”.W związku z obchodami Roku Korczakowskiego Oddział dla dzieci ogłosił konkurs literacki pod patronatem Burmistrza Miasta pt. „ Gdybym był królem jak król Maciuś, to …”

„Spotkania w indiańskiej wiosce- indiańskie podróże po literaturze”- to hasło ferii zimowych organizowanych w bibliotece.

Dla uczczenia 200 rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego w filii nr 2 zorganizowano wystawę książek pisarza.

„Noc z Andersenem” czytelnicy spędzili w Kysuckiej Kniźnicy w Cadcy na Słowacji. „Tydzień bibliotek” przebiegał pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”.

10 maja obchodziliśmy jubileusz 120 lecia Biblioteki i Czytelnictwa na Żywiecczyźnie. Uroczystości jubileuszowe odbyły się Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu. Podczas uroczystości wykład wygłosił prof.zw.dr hab. Jan Malicki z Biblioteki Śląskiej ,dyrektor Żywieckiej Biblioteki Helena Kupczak przedstawiła prezentację multimedialną na temat : ”Ważniejsze wydarzenia w dziejach Żywieckiej Biblioteki Samorządowej oraz czytelnictwa na Żywiecczyźnie w latach 1892-2012”.

W nocy z 18 na 19 maja drzwi naszej biblioteki stały się wrotami do świata zabawy i przygody dla grupy najmłodszych czytelników zaproszonych na „Majową noc w bibliotece”.

„Noc z Andersenem” czytelnicy spędzili w Kysuckiej Kniźnicy w Cadcy na Słowacji.

29 czerwca na uroczystej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Żywca wpisał do Złotej Księgi Miasta Żywca, za działalność na rzecz rozwoju i promocji miasta długoletnie pracownice biblioteki : Panie Stanisławę Gasek i Małgorzatę Walczak.

Z okazji 200 rocznicy urodzin Aleksandra Dumasa „Wakacje 2012 w bibliotece” - prowadzone były pod hasłem „Wakacje z Muszkieterami”.

We wrześniu pracownicy Żywieckiej Biblioteki Samorządowej uczestniczyli w Cadcy w konferencji n.t. „Kysuczanie w literaturze słowackiej”, organizowanej w ramach słowackiego projektu „Literackie reminiscencje”.

„Tajemnice codzienności” to hasło Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych w bibliotece w dniu 14 września. W ramach obchodów XII Dnia Głośnego Czytania, 28 września bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Akademii Malucha.

W Filii Nr 2 dzieci uczestniczyły w urodzinowym spotkaniu Kubusia Puchatka.

W ramach współpracy biblioteki z Kołem Terenowym Polskiego Związku Niewidomych w Żywcu odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Uczestnicy brali udział w przygotowanym przez bibliotekę konkursie wiedzy o Polskim Związku Niewidomych.

Komenda ZHP Żywiec im.W.O.P. oraz Żywiecka Biblioteka zorganizowały konkurs p.t. „Śladami Janicha”. Celem konkursu była popularyzacja sylwetki założyciela harcerstwa na Żywiecczyźnie.

Z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach obchodzonego w miesiącu listopadzie w Sali wystaw biblioteki zorganizowano wystawę dotyczącą wiedzy o antybiotykach.

„Trzej królowie w drodze do Betlejem”, to temat konkursu plastycznego zorganizowanego przez Oddział dla dzieci.

25 listopada w bibliotece obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia.

27 grudnia wybrano najaktywniejszego czytelnika Oddziału dla dzieci 2012 roku

Rok 2013

W czytelni biblioteki 17 stycznia członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Żywcu oraz Burmistrz Miasta wspólnie kolędowali na spotkaniu opłatkowym
.
Na ferie zimowe Oddział dla dzieci przygotował ciekawy plan zajęć między innymi cykl zajęć „Szalona chemia. Odlotowa fizyka”
.
15 lutego odbyło się spotkanie z Panią Elżbietą Bednarczyk – tancerką oraz autorką utworów dla dzieci .

W marcu poetka, prozaik i gawędziarka ludowa Pani Waleria Prochownik spotkała się w bibliotece z członkami Polskiego Związku Rencistów i Emerytów Koło w Żywcu .

„Czytaj razem z nami” to hasło, które towarzyszyło obchodom Światowego Dnia Książki i Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

Majowa Noc w Bibliotece pod hasłem „Bajkowa Noc Nauki”- prowadzona była przez Pana Bogdana Martyniaka z Beskidzkiego Centrum Nauki.

WAKACJE W BIBLIOTECE – pierwszy tydzień zajęcia plastyczno-literackie i teatralne Związane z baśniami braci Grimm Drugi tydzień pod hasłem TUWIMIADA .

„Robotyka i nauka” to czerwcowe zajęcia, które prowadziła Pani Agata Kłósak z„Prestige”

W czerwcu można było w bibliotece oglądać pokonkursową wystawę prac plastycznych p.t.” Nie pal przy mnie, proszę”.

„Europejskie Dni Dziedzictwa” organizowane z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej przebiegały w bibliotece pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”.

W odpowiedzi na inicjatywę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,7 września Biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu utworów Aleksandra Fredry.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski,17 października w czytelni biblioteki spotkali się członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Żywcu.

19 października biblioteka gościła delegację pracowników kultury z zaprzyjaźnionego miasta Cadca ze  Słowacji. Goście zwiedzili bibliotekę i zapoznali się z jej działalnością.

Do Oddziału dla Dzieci Żywieckiej Biblioteki Samorządowej zostały zaproszone przedszkolaki, które przyszły wraz ze swoimi misiami na imprezę zorganizowaną pod hasłem „Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś”, zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Uczniowie z zerówek brali udział w bibliotecznych andrzejkach zorganizowanych w Filii nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej.

12 grudnia zorganizowano w bibliotece wieczór autorski, redaktor naczelnej czasopisma „Imperium Kobiet” Pani Ilony Adamskiej . Podczas spotkania promowano książkę autorki pt. „Ona w jego oczach. Znani mężczyźni o kobietach”. Udział w spotkaniu wziął Pan Ryszard Rembiszewski, który jest jednym z bohaterów tej książki. Wydarzenie to uświetniła wystawa prac wizażystki Agnieszki Trzepaczki – niepełnosprawnej studentki Krakowskich Szkół Artystycznych oraz wystawa prac uczennic Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białęj.

17 grudnia podsumowano konkurs na najaktywniejszego czytelnika Oddziału dla dzieci w 2013 roku oraz najaktywniejszych dziecięcych czytelników w Filii nr 2. Po wręczeniu dyplomów i nagród książkowych dzieci obejrzały widowisko naukowe p.t. „Pan Kropek i jego machina czasu”.

Rok 2014

Od 20-31 stycznia Oddział dla dzieci przygotował dla swoich czytelników „ Ferie zimowe w bibliotece”. Ferie przebiegały pod hasłem „Podróże z legendą do ciekawych miejsc w Polsce.”

28 stycznia w czytelni biblioteki odbyło się spotkanie autorskie z Dominikiem i Marcinem Kasprzakami, autorami książki p.t. „Niemieckie fortyfikacje linii B2 z lat 1944-1945: Imielin-Bielsko Biała- Żywiec-Zwardoń.”

30 stycznia dla członków Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Żywcu zorganizowano w Czytelni Spotkanie Opłatkowe.

W Filii nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 14 lutego odbyło się spotkanie walentynkowe.

W lutym ogłoszono konkurs literacki dla uczniów z Żywiecczyzny pt „.Dla Ciebie Mamo”.

Dzień Kobiet Panie świętowały w czytelni biblioteki na spotkaniu poetyckim z poetkami Z Grupy Literackiej „GRONIE” działającej przy TMZŻ :Walerią Prochownik, Wandą Miodońską i Ewą Kisza. 10 marca odbyło się spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Panią Renatą Piątkowską. 21 marca obchodzono w bibliotece Światowy Dzień Poezji. A w dniu 22 marca Światowy Dzień Wody. Biblioteka włączyła się w Ogólnopolski projek …”Czyta w podróży….. Herberta”.

Z 4 na 5 kwietnia młodzi czytelnicy przeżyli w bibliotece pełną przygód, emocji oraz wspaniałej zabawy „Indiańską Noc”.

10 kwietnia zorganizowano spotkanie autorskie z niewidomym pisarzem z Pomorza Panem Tomaszem Wandzlem.

Światowy Dzień Ziemi 30 kwietnia obchodzono w bibliotece pod hasłem „Już w przedszkolu dziecko wie, gdzie odpadki wrzuca się”.

„Beskid Żywiecki - mój region, mój dom, dbam o Niego  i cenię Jego walory krajoznawcze” to kolejny konkurs ekologiczno-krajoznawczy organizowany przez Polski Związek Wędkarski Koło Zabłocie, w którym biblioteka była partnerem.

XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2014 obchodzony był w maju pod hasłem ”Czytanie łączy pokolenia” Jest to program promocji czytelnictwa i bibliotek, którego celem jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W dniu 26 maja w ramach spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej gościliśmy znaną pisarkę i dziennikarkę telewizyjną Panią Monikę Szwaję. W Sali Ratuszowej ogłoszono wyniki literackiego konkursu p.t. „Dla Ciebie Mamo.

W czerwcu Biblioteka włączyła się w Ogólnopolski Dzień Czytania Dzieciom p.h. „Czytanie – mądra rzecz”. "Co nas może spotkać w królestwie bajek” to impreza, którą przygotowały Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla czytelników Filii nr 2.
.
W dniu 11 czerwca w czytelni biblioteki zorganizowano prezentację specjalistycznego sprzętu ułatwiającego życie osobom niewidomym i słabo widzącym.

W Oddziale dla Dzieci 13 czerwca w ramach DNIA ROBOTYKI zorganizowano ciekawe zajęcia z cyklu „ Robotyka i Nauka” .

26 czerwca otwarto wystawę pokonkursową z IV edycji Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum „Znajdź właściwe rozwiązanie” p.h. „Ja nie palę - Przyjacielu Ty też nie pal”.

W dniach 7-11 lipca Oddział dla dzieci zaprosił swoich czytelników do wzięcia udziału w „Wakacjach w bibliotece”. Pierwsze trzy dni zajęć przebiegały pod hasłem „Kolorowa chemia – Szalona chemia”. „Podróże na piórze z Wandą Chotomską” to temat kolejnych dni. Wtedy dzieci poznawały „drogę” książki od autora do czytelnika oraz twórczość Wandy Chotomskiej.

Odpowiadając na apel Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który zaprosił nas wszystkich Polaków do publicznego czytania trylogii Henryka Sienkiewicza w dniu 6 września Żywiecka Biblioteka Samorządowa i Muzeum Miejskie w Żywcu zorganizowały Narodowe Czytanie w plenerze między zamkami. Czytaliśmy fragment „Potopu” Henryka Sienkiewicza, który mówi o przyjeździe króla Jana Kazimierza do Żywca w czasie najazdu Szwedów na nasze miasto i bohaterskiej postawie mieszkańców Żywiecczyzny.

W dniu 12 września Żywiecka Biblioteka Samorządowa zorganizowała po raz kolejny obchody Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Woda – źródło życia”.

22 października w bibliotece otwarto wystawę „Święty Jan Paweł II”. Był to dzień, kiedy kościół katalicki na całym świecie po raz pierwszy w historii obchodził dzień 22 października jako wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II.

W dniu 27 pażdziernika w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej odbyło się spotkanie z Anną Drewecką – autorką książki pt” Dzisiaj narysuję.”

29 października w ŻBS odbyło się spotkanie Członków Koła Terenowego PZN z Panią Poseł oraz przedstawicielami Samorządu Miasta i Powiatu z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

W dniu 14 listopada w Oddziale dla Dzieci spotkali się uczestnicy konkursu literackiego ogłoszonego w związku z 75 rocznicą powołania Szarych Szeregów, którzy pisali prace na temat "Czy są dzisiaj wśród nas takie osobowości jak Rudy, Zośka ,Alek?” Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży tematyką II wojny światowej, kształtowanie postaw patriotycznych, praca nad sobą, dająca właściwe poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

W listopadzie biblioteka wzięła udział w kampanii społecznej dotyczącej „Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach”, która organizowana była przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Żywcu.

Zorganizowano też spotkanie z Panią Jolą Caputą, znanym i cenionym ekspertem kulinarnym oraz autorką bloga: PrzepisyJoli.com. a także książki „Moje najlepsze przepisy”.

W grudniu ogłoszono wyniki Międzynarodowego Konkursu Plastycznego p.t. „Malujemy i rysujemy Betlejem”. Finał konkursu odbył się w Kysuckiej Kniżnicy w Cadcy.

Oddział dla Dzieci zaprosił swoich najaktywniejszych czytelników na spotkanie w dniu 15 grudnia . Zaproszone dzieci uczestniczyły w widowisku naukowym, p.t. „Jak zostać pomocnikiem Św. Mikołaja”.

Rok 2015

W dniu 23 stycznia w Czytelni Żywieckiej Biblioteki Samorządowej , Burmistrz Miasta Pan Antoni Szlagor spotkał się z czytelnikami Oddziału „książki mówionej” oraz członkami Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Żywcu na tradycyjnym Spotkaniu Opłatkowym.

W dniu 28 stycznia w bibliotece odbyło się spotkanie nauczycieli z terenu powiatu żywieckiego, którzy brali udział w akcji edukacyjnej zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pod hasłem :„Szkoła czystych rąk”.

„Niezwykłe podróże po Europie” – to hasło ferii zimowych w bibliotece.

W dniu 27/28 marca w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej odbyła się pełna przygód, emocji i wspaniałej zabawy „Góralska noc”.Wzięli w niej udział czytelnicy Oddziału dla Dzieci i zaproszeni goście m.in.”Zbójnicy łod Żywca”.

Żywiecka Biblioteka Samorządowa po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiego programu „Dzień przedsiębiorczości”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości – pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Z okazji Dnia Ziemi w filli nr 2, odbyło się spotkanie z członkami sekcji przyrodniczo - ogrodniczej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żywcu.

W dniu 21 maja roku w Oddziale dla Dzieci odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego„Na papieskich ścieżkach”. Celem konkursu było rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II, a także rozwijanie zdolności plastycznych dzieci .
W maju zorganizowano spotkania autorskie: z Wiesławem Drabikiem – autorem książeczek dla dzieci oraz  Hanną Cygler, gdańszczanką, autorką popularnych książek obyczajowych oraz tłumaczką języka szwedzkiego i angielskiego.

30 maja odbyła się I edycja Ogólnopolskiej Akcji „Noc Bibliotek”- imprezy promującej książki, czytelnictwo oraz biblioteki jako miejsca w których warto bywać.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przebiegał w bibliotece pod hasłem „ Cała Polska czyta w bibliotekach”.

W ramach Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu p.t. „ Znajdź właściwe rozwiązanie”, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Żywcu we współpracy z Żywiecką Biblioteką Samorządową zorganizowały konkurs plastyczny dla uczniów klas gimnazjalnych p.h. „ Tytoń czy Zdrowie Wybierz Sam”.

Wakacyjne zajęcia dla dzieci szkolnych przebiegły pod hasłem: „Zwierzyniec literacki” czyli wakacje z książką o zwierzętach”.

5 września odbyła się IV edycja Ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie, podczas której czytaliśmy powieść Bolesława Prusa pt. „Lalka”. W tym roku wydarzenie miało miejsce na skwerku obok budynku biblioteki, gdzie w epokowej scenerii, gromadzili się miłośnicy polskiej literatury i czytania książek.

W dniu 11 września odbyła się promocja książki „Amulet” młodej pisarki Karoliny Cielas.

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, 12 września w Czytelni zorganizowano spotkanie "Stary Żywiec- nasze utracone dziedzictwo". Uzupełnieniem spotkania była wystawa dokumentów, zdjęć i map.

30 września miało miejsce spotkanie autorskie z Pawłem Kowalczykiem, autorem książki „Czerwone drogi Auroville. Wolontariat w Indiach i świat tamilskich wiosek”.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, Klub "Śrubka” oraz Filia Nr 2 ŻBS, ogłosiły konkurs plastyczny pt.”Czytaj i rysuj”.

W dniu 21 października z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski w bibliotece, odbyło się spotkanie czytelników Oddziału "książki mówionej" z przedstawicielami Samorządu Miasta i Powiatu.

„Święty Jan Paweł II” pod tym tytułem została zorganizowana wystawa przez Kysucką Bibliotekę w Cadcy. Biblioteka w Żywcu w ramach współpracy wypożyczyła do Cadcy książki dotyczące życia i twórczości Jana Pawła II.

W listopadzie po raz kolejny zorganizowano dla dzieci zajęcia z cyklu „Robotyka i Nauka”.

5 listopada dyrektor biblioteki Helena Kupczak na I Ogólnopolskiej Gali Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbyły się w Filharmonii Opolskiej otrzymała wyróżnienie za projekt p.t. „Stary Żywiec – nasze utracone dziedzictwo” Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólny projekt państw członkowskich Rady Europy, którego celem jest edukacja historyczna i kulturalna, oraz promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego.  Polska edycja EDD pod hasłem „Utracone dziedzictwo” była wyjątkowa. Organizatorzy zorganizowali 1990 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w 486 miejscowościach, w których udział wzięło ponad 322 tysiące osób. 

25 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, Oddział dla dzieci rozpoczął cykl spotkań z książką p.h. „Przygody pluszowych misiów”.

W grudniu w Oddziale dla Dzieci Żywieckiej Biblioteki odbyło się podsumowanie II etapu Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. „Malujemy i rysujemy Betlejem” oraz roku czytelnictwa.

Rok 2016

14 stycznia Członkowie Polskiego Związku Niewidomych - Koło Terenowe w Żywcu spotkali się w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na corocznym Spotkaniu Opłatkowym a 27 stycznia odbył się kolejny doroczny Konkurs Czytelniczy dla czytelników Oddziału „Książki Mówionej . Tematem konkursu była powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego pt. „Bracia rywale”.

27 stycznia odbyło się spotkanie autorskie z Laurą Kozowską kobietą niezwykłą, autorką książki „Nie ma takiego bagna, z którego nie da się wyjść”.

W lutym w Bibliotece miała miejsce promocja jubileuszowego 50. numeru „ Kalendarza Beskidzkiego”.

8 lutego odbyło się spotkanie autorskie z blogerką kulinarną Magdaleną Fułat-Imielińską promujące jej książkę p.t. "Domowa Cukierenka".

„Jak zostać dziennikarzem?” to temat przewodni ferii zimowych w bibliotece.

3 marca rozpoczęły się pierwsze warsztaty komputerowe dla seniorów „ABC Internetu”.

W kwietniu w Informatorium ŻBS odbyła się prelekcja i pokaz multimedialny dr Jana Habdasa na temat” NEZ PERCE - Indian w Idaho”.

W maju odbyło się spotkanie autorskie z Panią Renatą Piątkowską , pisarką książek dla dzieci. Podsumowano też konkurs czytelniczy dla dzieci p.t. „Magiczne drzewo”.

Z okazji Tygodnia Czytania Dzieciom w miesiącu czerwcu, książki dzieciom w bibliotece czytali strażacy.

W sobotę 4 czerwca odbyła się II Edycja Ogólnopolskiej Akcji Noc Bibliotek. Ta szczególna Noc to dla bibliotek okazja do atrakcyjnego i niekonwencjonalnego zaprezentowania swoich zbiorów. Tak było i u nas. Noc Bibliotek to impreza promująca czytelnictwo i biblioteki, jako miejsca w których warto bywać. W tym roku zorganizowały ją też Gimnazjum nr 3 we współpracy z filią Nr 2 działającą w Klubie Śrubka w Sporyszu .Temat spotkania „Rozumiemy się bez słów - cisza i dźwięk” - poświęcony był ludziom z problemami słuchu.

Zajęcia wakacyjne w Oddziale dla Dzieci odbywały się pod hasłem „Co powiedział dzięcioł sowie ?”. Poznajemy twórczość Jana Brzechwy.

W dniu 3 września odbyła się 5. edycja Ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie. W tym roku w bibliotece czytaliśmy "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza. Lekturę wybrano spośród pięciu propozycji, drogą internetowego głosowania.

W dniu 9 września w czytelni Żywieckiej Biblioteki Samorządowej odbyło się spotkanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”.

23 września w Informatorium biblioteki odbyła się promocja książki „Tu i Teraz, czyli krótka historia o medycynie życiu i miłości” autorstwa Ewy Pieli, a 29 września spotkanie autorskie z Panią Marzeną Filipczak, autorką ciekawych książek podróżniczych.

19 października osoby niewidome i słabowidzące spotkały się w bibliotece w ramach Światowego Dnia Białęj Laski. Podczas spotkania przeprowadzono drugi etap konkursu czytelniczego dla niewidomych p.t. „Henryk Sienkiewicz- życie i twórczość”- zorganizowanego z okazji obchodzonego Roku Henryka Sienkiewicza.

W dniu 21 pażdziernika w Klubie Śrubka nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Była to druga edycja „Czytaj i rysuj..” W tym roku tematem konkursu był Kubuś Puchatek i przyjaciele.

W dniu 25 pażdziernika w Oddziale dla Dzieci ŻBS odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Robotyka i Nauka”

26 października w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej przy ulicy Zamkowej odbyło się spotkanie jubileuszowe wydawnictwa poświęconego Żywiecczyźnie i Beskidom „GRONIE”, Współorganizatorem spotkania była Żywiecka Biblioteka Samorządowa.

W dniu 24 listopada w Informatorium ŻBS, odbyła się promocja książki "Stary Żywiec - nasze utracone dziedzictwo". Materiały do wydawnictwa zebrała oraz opracowała dyrektor biblioteki Pani Helena Kupczak.

W dniu 30 listopada w Informatorium biblioteki , odbył się wernisaż obrazów Mikołaja Kastelika, artysty malującego ustami.

7 grudnia w Klubie Miejskiego Centrum Kultury „Papiernik” przy ulicy Ks. Prałata Stanisława Słonki uroczyście otwarto Filię Nr 1 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej.

14 grudnia w bibliotece odbyła się promocja Kalendarza Asysty Żywieckiej.

Najaktywniejszym czytelnikom Oddziału dla dzieci 30 grudnia wręczono dyplomy oraz słodycze.

Rok 2017

18 stycznia w Bibliotece odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie opłatkowe dla osób niewidomych i słabo widzących czytelników oraz członków Polskiego Związku Niewidomych Oddział Żywiec. Przy akompaniamencie akordeonu śpiewano kolędy i składano sobie serdeczne życzenia.

26 stycznia odbyła się w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej prezentacja i promocja najnowszego wydania "Kalendarza Beskidzkiego". „Podróże z legendą do ciekawych miejsc na świecie", to spotkania organizowane w ramach ferii zimowych . Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach w Oddziale dla Dzieci ŻBS miały okazję odbyć niesamowite podróże do wybranych krain świata, odległych i egzotycznych. Podróżom towarzyszyła codziennie inna legenda.

W lutym Komenda Powiatowa Policji w Żywcu zorganizowała zbiórkę książek do nowo powstałej filii w Zabłociu. Książki pochodziły z prywatnych zbiorów policjantów. W Filii nr2 w Sporyszu i Filii nr 1 w Zabłociu obchodziliśmy Światowy "Dzień Kota". Debiut literacki Pani Agaty Strzałki i promocję Jej książki p.t. "Jeszcze nie zwariowałam (chyba)" zorganizowano w miesiącu marcu.

Dnia 27 marca odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym na logo biblioteczne Filii nr 1 Rozstrzygnięto konkurs plastyczny w Oddziale dla Dzieci p.t. „Moja ulubiona książka , którego celem było podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych a także rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych dzieci . „Smok wawelski czyli ognista smocza legenda” w literaturze i zajęciach plastycznych dla dzieci ,to temat zajęć organizowanych w kwietniu w Filii nr 1 w Zabłociu. „ Bajkowi przyjaciele czyli literacki świat ulubionych postaci z bajek” to temat spotkań bibliotecznych dla najmłodszych czytelników .

12 maja gościliśmy w naszej Bibliotece Panią Barbarę Kosmowską, znaną i cenioną autorkę książek dla dorosłych i młodszych czytelników, a 17 maja w Oddziale dla Dzieci ŻBS odbyło się spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Panią Renatą Piątkowską promującą swoją książkę p.t. "Która to Malala" czyli poruszająca historia pakistańskiej dziewczynki, obrończyni praw dzieci w islamskim świecie i laureatki Pokojowej Nagrody Nobla.

„Chcę być kimś czyli Jak osiągnąć cele..." - to temat spotkania z autorem książek motywacyjnych Panem Michałem Zawadką , które odbyło się 24 maja.

W czerwcu Biblioteka przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji "Czytanie porusza" czyli Noc Bibliotek . Z myślą o edukacji czytelniczej i literackiej rozrywce dla najmłodszych w dniach od 3-10 czerwca biblioteka brała udział w XVI Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w ramach akcji ”Cała Polska czyta Dzieciom” pod hasłem „Czytanie zbliża”. W czerwcu Pani Marta Grzyb przekazała do zbiorów Biblioteki bogaty zbiór książek swojej mamy Pani Izabelii Czerwoniak. Wśród podarowanych książek były albumy z malarstwa polskiego i europejskiego, przewodniki turystyczne , książki kulinarne, słowniki i wiele innych cennych publikacji.

Wakacyjny tydzień w Oddziale dla Dzieci w miesiącu lipcu przebiegł pod hasłem” Na wesoło z bohaterami Astrid Lindgren” . Teatr „URWIS” z Krakowa zaprezentował uczestnikom wakacyjnego spotkania przedstawienie p.t. Pippi Wędrowniczka”.

W sobotę 2 września Biblioteka włączyła się w kolejną ogólnopolską edycję Narodowego Czytania, "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. 25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, przebiegała w tym roku pod hasłem "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu".

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej 8 września odbyliśmy podróż po architektonicznej historii miasta Żywca i mieliśmy możliwość zapoznania się z niezwykle ciekawą, tematyczną prezentacją multimedialną pt. : "Jak zmieniało się nasze miasto na przestrzeni wieków", którą przygotowała oraz przedstawiła dyrektor biblioteki Pani Helena Kupczak. Zgromadzeni goście, mieli również okazję obejrzenia wystawy fotografii, na których uwieczniono starą zabudowę miasta oraz jej aktualny wygląd. Na zgromadzonych zdjęciach widać jak przez lata  zmieniał się krajobraz architektoniczny naszego miasta, jak dawna, drewniana zabudowa, ustępowała stopniowo miejsca kolejnym elementom nowoczesnej infrastruktury . Biblioteka otrzymała wyjątkowy, niezwykle bogaty i interesujący tematycznie dar w postaci książek (w tym wiele wydawnictw albumowych),  a także filmów i czasopism, które znacząco wzbogaciły zbiory naszej książnicy Darczyńcą był ks. Jerzy Łukowicz, wikariusz z żywieckiej konkatedry.

W październiku w Oddziale „książki mówionej” zorganizowano Dzień Białej Laski w ŻBS czyli święto osób niewidomych i słabo widzących Był słodki poczęstunek, dyskusje i konkurs wiedzy o mieście Żywcu z nagrodami, przeprowadzony przez, dyrektora biblioteki. Żywiecka Biblioteka Samorządowa w roku 2017 uczestniczył